REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ „ISKIERKA”

 1. Wizyty konsultacyjne / diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
 4. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.
 5. Psycholog zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 6. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Klient / rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.
 8. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
 9. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 516 081 252, mailowo kontakt@monikaiskierka.pl lub poprzez Messenger FB.
 10. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności Pracowni – dostępne na stronie www.monikaiskierka.pl oraz w gabinecie.
 11. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 50% ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
 12. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, jeśli jest taka możliwość będzie przedłużone, jeśli nie ma takiej możliwości zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
 13. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką, po zakończeniu wizyty. W sytuacji konsultacji przez Skype, po ustaleniu terminu, najpóźniej dzień przed udzieleniem konsultacji, należy wnieść ustaloną opłatę na konto. Dane do przelewu będą przesłane klientowi drogą elektroniczną.
 14. Pracownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani / Pan opiekunem, jest Pracownia Psychologiczna „ISKIERKA” Monika Iskierka-Mreńca z siedzibą w Porąbce przy ul. Spacerowej 3, e-mail: kontakt@monikaiskierka.pl tel.516 081 252
 2. Dane osobowe dziecka i opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi (m.in. imiona i nazwiska opiekunów i dzieci; daty urodzenia; adres, e-mail, numery kontaktowe), a także data/y spotkań oraz informacje ujawnione przez klienta potrzebne do przeprowadzenia spotkań, będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia konsultacji i porad psychologicznych, diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dziecka, zajęć terapeutycznych, szkoleń i warsztatów, w których bierze udział dziecko i/lub jego opiekun. Dane gromadzone są w tzw. „Indywidualnej Karcie Klienta”.
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z wybraną przez Pana/Panią formą współpracy, tj jeśli jest Pani/Pan uczestnikiem warsztatu, nie gromadzimy danych typowych dla sytuacji konsultacji albo terapii.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom, chyba, że osoba / opiekun osoby, której one dotyczą, złoży pisemny wniosek bezpośrednio u Administratora lub prześle go na adres mailowy Administratora podany w pkt 1.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dotyczą / opiekuna pod którego opieką jest dziecko.
 7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat chyba, że poprosi Pani/Pan o ich usunięcie. W celu zobaczenia lub skasowania swoich danych prosimy o pisemną prośbę zostawioną u Administratora. W sytuacji warsztatów i szkoleń dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu do zakończenia prac związanych z jej rozliczeniem.
 8. Dane będą przechowywane na szyfrowanym hasłem laptopie Administratora jeśli zostały przesłane drogą elektroniczną lub jeśli są w formie „papierowej” w zabezpieczonej szafce w siedzibie Pracowni. Jeśli dane zostaną przesłane drogą mailową, na szyfrowanego hasłem maila podanego w pkt 1, zostaną z niego usunięte w ciągu 48 godzin.
 9. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu proszę o skontaktówanie się ze mną lub w przypadku newslettera wciśnięcie odpowiedniego linka wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.