18 października 2018

Oferta

1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW – są krótkoterminową formą pomocy. Niektórzy klienci korzystają z jednej konsultacji, inni z kilku, jeszcze inni korzystają z pojedynczych konsultacji co kilka miesięcy. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa zazwyczaj 1,5-2 godzin, rodzice przedstawiają problem, a następnie wspólnie z psychologiem podejmują decyzję o dalszych działaniach – np. zaplanowanie kolejnego spotkania z rodzicem i dalszej rozmowy o rozwiązaniu problemu, lub spotkanie z dzieckiem i zaplanowanie dalszej współpracy. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] Warto na pierwsze spotkanie przypomnieć sobie etapy rozwoju swojego dziecka, przynieść opinie czy zaświadczenia (jeśli zostały one wcześniej wystawione), zapisać pytania, które chcą Państwo zadać psychologowi. Na pierwszą wizytę zapraszam rodziców bez dziecka. Zanim podejmie się kolejne działania, psycholog musi dobrze poznać problem. Lepiej żeby dziecko nie było przy tym obecne, a długi czas rozmowy sprawiłby, że dziecko się nudzi.

W swojej praktyce koncentruję się na relacjach między dorosłymi i dziećmi i na pracy z rodzicami, a nie na “naprawianiu” dzieci. Często wystarczy jedno lub dwa spotkania z rodzicem i nie ma konieczności, żeby dziecko obciążać wizytą u specjalisty, zwłaszcza to młodsze.

Konsultacje mogą dotyczyć problemów dziecka, np. problemów nauce, trudności w sferze emocjonalnej lub w zachowaniu. Jednak może być również tak, że konsultacja nie ma związku z problemami dziecka, ale dotyczy wsparcia rodzica w jego nowej roli, porozmawiania o nowych wyzwaniach, emocjach, wątpliwościach, omówienia doświadczeń okołoporodowych.

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców w gabinecie – konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna 516 081 252 lub mail kontakt@monikaiskierka.pl
 • Konsultacje indywidualne z możliwością dojazdu do klienta, zwłaszcza w przypadku małych dzieci – konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 516 081 252
 • Konsultacje on-line przez Skype Podczas takiej konsultacji możliwa jest wyłącznie rozmowa z rodzicami. Jest to forma doradztwa, nie diagnozy i nie terapii. Jeśli będzie potrzebne, żeby specjalista zobaczył dziecko, będzie konieczna wizyta w gabinecie, u Państwa w domu lub jeśli mieszkacie Państwo daleko od Porąbki, umówienie się do ośrodka w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania. – konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna Tel. 516 081 252 lub mail kontakt@monikaiskierka.pl

[/read]

2. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA DZIECI – są to różne zadania i próby mające na celu mierzyć konkretne funkcje, zazwyczaj poznawcze, dziecka. Diagnoza zawsze poprzedzona  jest wstępną konsultacją z rodzicem w celu poznania problemu dziecka i ustalenia zakresu badania – może to być np. ocena ilorazu inteligencji, mocnych i słabych stron dziecka, ocena ryzyka dysleksji, ocena gotowości szkolnej. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”] W większości przypadków diagnoza jest indywidualna, tzn. dziecko jest w gabinecie tylko z psychologiem, a rodzic czeka na zewnątrz. Obecność rodzica może wpływać na jakość wykonywanych przez dziecko zadań. Jeśli dziecko jest mocno przestraszone i nie chce zostać z psychologiem bez rodzica, może okazać się, że badanie będziemy wykonywać na kolejnym spotkaniu, a pierwsze spotkanie z dzieckiem będzie poświęcone na zbudowanie kontaktu.

Cena i czas uzależnione są od zakresu diagnozy i użytych narzędzi (zakres jest ustalany z rodzicem na I wizycie).

[/read]

3. OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNE  – opinia psychologiczna wydawana jest na zakończenie procesu diagnostycznego. W opinii zawarte są dane z wywiadu, informacja o użytych w diagnozie narzędziach, wnioski z obserwacji, przeprowadzonych prób diagnostycznych oraz zalecenia do pracy w domu i w przedszkolu/szkole. W uzasadnionych sytuacjach potrzebne mogą okazać się dodatkowe badania i konsultacje, np. lekarska, logopedyczna, obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole czy rozmowa z nauczycielami. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”]

Każdorazowo decyzję o rozszerzeniu diagnozy podejmuje psycholog wraz z rodzicami. Czas oczekiwania na opinię ustalany jest indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi od 2 do 3 tygodni. Nie opiniuję w sprawach okołorozwodowych. Nie ma możliwości wydawania orzeczeń, np. o potrzebie kształcenia specjalnego (są one wydawane przez rejonowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). Opinia jest dodatkowo płatna. Rodzic może zdecydować się tylko na samo badanie dziecka i omówienie wyników diagnozy lub na badanie dziecka, z omówieniem wyników i wydaniem opinii.

[/read]

4. OCENA I TERAPIA NEUROROZWOJU METODĄ MNRI® – Program neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą dr Swietłany Masgutowej, znany pod tytułem „Masgutova Method of Reflex Integration” (MNRI) skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych, z różnymi trudnościami fizycznymi, intelektualnymi i emocjonalnymi, i opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. [read more=”Czytaj więcej” less=”Czytaj mniej”]

Zakładamy całościowe podejście do rozwoju człowieka, mając na uwadze to, że rozwój intelektualny i emocjonalny jest ściśle związany z rozwojem ruchowym, szczególnie u małych dzieci.

Celem programu jest uruchomienie naturalnych, genetycznych programów, w które wyposażyła nas natura, mechanizmów samoregulacji oraz wsparcie rozwoju różnych umiejętności poznawczych i uczenia się.

Metoda MNRI®, swoją efektywność zawdzięcza wieloletnim doświadczeniom w pracy z dziećmi na całym świecie oraz przeprowadzonym obserwacjom klinicznym i badaniom nad wpływem integracji odruchów na różne obszary rozwoju człowieka.

Terapia jest skierowana do dzieci z:

 • uszkodzeniem układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • opóźnionym rozwój psychomotorycznym i umysłowym
 • autyzmem, spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera
 • trudnościami w nauce, dysleksją i dysgrafią
 • przejawami zachowania agresywnego
 • emocjonalną niestabilnością
 • problemami z koncentracją uwagi
 • lękami i fobiami
 • porażeniem mózgowym
 • zaburzeniami mowy
 • zespołem Downa
 • epilepsją
 • FAS

[/read]

5. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z DZIEĆMI – zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb danego dziecka, np. zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, neurostymulacja metodą MNRI® , zajęcia związane z emocjami. Zakres i długość zajęć ustalana po procesie diagnostycznym lub analizie wyników badań i zaleceń zawartych w opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W cenę terapii wliczone są wszystkie pomoce i materiały wykorzystywane w trakcie spotkania.

6. WARSZTATY I SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – tematyka, cena, liczba osób, miejsce ustalane są indywidualnie.

Instagram